Aktívne filtre

Chémia tavidlo R 30ml
Skladom

Chémia tavidlo R 30ml

Cena 2,20 €
Dostupnosť: 16 Skladom
 • Kvapalina spájkovacia R,
 • bezoplachová 30ml na spájkovanie plošných spojov
 • Kolofónia (10-30%) v liehu (etanol 90-70%).
 • Neobsahuje aktivačné prísady obsahujúce halogény.
 •  R11: Veľmi horľavý!
 • R43: Dráždivý!
 • Na objednávku je možné dodať aj v balení 500ml alebo 1liter.
Chémia lepiaci roztok FeCl3 200ml
Skladom

Chémia lepiaci roztok FeCl3 200ml

Cena 2,90 €
Dostupnosť: 6 Skladom
 • Leptací roztok FeCl3 200ml
 • H290 - Môže byť korozívna pre kovy
 • H302 - Škodlivý pri požití
 • H315 - Dráždi kožu
 • P234 - Uchovávajte iba v pôvodnom balení
 • P270 - Pri používaní výrobku nejedzte nepite ani nefajčite
 • P280 - Používajte ochranné rukavice / ochranný odev) ochranné okuliare / tvárový štít
 • P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára
 • P501 - Odstráňte obsah / nádobu podľa miestnych predpisov.
Chémia kalafuna 50g
Skladom

Chémia kalafuna 50g

Cena 2,90 €
Dostupnosť: 5 Skladom
 • Kolofónia s tavidlom 50g GRAND,
 •  kovová miska
 • Pre profesionálov.
 •  Uzatvárateľná miska.
 • Obsahuje prímes taviva MTL408H317
 •  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • P280 - Používajte ochranné rukavice
Sprej KONKOR 101 200ml COYOTE
Skladom

Sprej KONKOR 101 200ml COYOTE

Cena 4,90 €
Dostupnosť: 3 Skladom
 • Sprej KONKOR 101 200ml COYOTE mazacie a konzervačné
 • Vytvára na konzervovaných predmetoch film, ktorý maže a súčasne chráni železné aj neželezné kovy (oceľ, liatina, Zn, CU, Pb)
 •  Vhodný na mazanie kontaktov akumulátorov, uvoľňuje skorodované a zaseknuté závity.
 • Nepoužívať na súčiastky v styku s potravinami!
Lepidlo elektrovodivé 0,3ml XD-120
Skladom

Lepidlo elektrovodivé 0,3ml XD-120

Cena 3,90 €
Dostupnosť: 3 Skladom
Elektrovodivé lepidlo na opravu plošných spojov. Obsahuje striebro.
Špecifikácia:
Model: XD120
Farba: strieborno šedá
Obsah pevných látok: 65%
Doba vytvrdzovania: 5min
Odpor 13mohm/ 25,4um
Tvrdosť: 2H
Hmotnosť: 4 g
Veľkosť balenia: 225×70×10mm
Hmotnosť balenia: 11g
Chémia IPA sprej 400ml
Skladom

Chémia IPA sprej 400ml

Cena 11,50 €
Dostupnosť: 3 Skladom
 • ISOPROPYLALKOHOL IPA170 sprej 400ml
 • Vysoko čistý s nízkym obsahom vody
 • Veľmi horľavá kvapalina a pary
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
 • H336 - Můýe spôsobiť ospalosť alebo závraty
 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Zákaz fajčenia.
 • P240 - Uzemnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P280 - Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
 • P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené ana je možné vybrať snadno.Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P337 + P313 - Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
 • P403 + P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste, Uchovávajte v chlade.