Aktívne filtre

Chémia lepiaci roztok FeCl3 200ml
Skladom

Chémia lepiaci roztok FeCl3 200ml

Cena 2,90 €
Dostupnosť: 9 Skladom
 • Leptací roztok FeCl3 200ml
 • H290 - Môže byť korozívna pre kovy
 • H302 - Škodlivý pri požití
 • H315 - Dráždi kožu
 • P234 - Uchovávajte iba v pôvodnom balení
 • P270 - Pri používaní výrobku nejedzte nepite ani nefajčite
 • P280 - Používajte ochranné rukavice / ochranný odev) ochranné okuliare / tvárový štít
 • P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára
 • P501 - Odstráňte obsah / nádobu podľa miestnych predpisov.
Sprej KONTAKT PR - 60ml / AGNa potenciometre
Skladom

Sprej KONTAKT PR - 60ml / AGNa potenciometre

Cena 3,50 €
Dostupnosť: 5 Skladom
Čistiaci a konzervačný preparát na regeneráciu potenciometrov. Obsahuje zložky na vyčistenie odporovej dráhy a súčasne špeciálna vazelina zaručuje dobré klzné vlastnosti.= CLEANSER PR
Sprej KONKOR 101 200ml COYOTE
Skladom

Sprej KONKOR 101 200ml COYOTE

Cena 3,90 €
Dostupnosť: 5 Skladom
 • Sprej KONKOR 101 200ml COYOTE mazacie a konzervačné
 • Vytvára na konzervovaných predmetoch film, ktorý maže a súčasne chráni železné aj neželezné kovy (oceľ, liatina, Zn, CU, Pb)
 •  Vhodný na mazanie kontaktov akumulátorov, uvoľňuje skorodované a zaseknuté závity.
 • Nepoužívať na súčiastky v styku s potravinami!
Chémia tavidlo R 30ml
Skladom

Chémia tavidlo R 30ml

Cena 1,50 €
Dostupnosť: 5 Skladom
 • Kvapalina spájkovacia R,
 • bezoplachová 30ml na spájkovanie plošných spojov
 • Kolofónia (10-30%) v liehu (etanol 90-70%).
 • Neobsahuje aktivačné prísady obsahujúce halogény.
 •  R11: Veľmi horľavý!
 • R43: Dráždivý!
 • Na objednávku je možné dodať aj v balení 500ml alebo 1liter.
Chémia leptaci roztok FeCl3 1l
Skladom

Chémia leptaci roztok FeCl3 1l

Cena 7,90 €
Dostupnosť: 4 Skladom
 • Leptací roztok, balenie 1000ml
 • Chlorid železitý, tekutý roztok 40% H290 
 •  Môže byť korozívna pre kovy
 • H302 - Škodlivý pri požití
 • H315 - Dráždi kožu
 • P234 - Uchovávajte iba v pôvodnom balení
 • P270 - Pri používaní výrobku nejedzte nepite ani nefajčite
 • P280 - Používajte ochranné rukavice / ochranný odev) ochranné okuliare / tvárový štít
 • P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára
 • P501 - Odstráňte obsah / nádobu podľa miestnych predpisov.
Chémia leptaci roztok FeCl3 500ml
Skladom

Chémia leptaci roztok FeCl3 500ml

Cena 4,90 €
Dostupnosť: 4 Skladom
 • Leptací roztok pre výrobu plošných spojov.
 • FeCl3 (roztok chloridu železitého).
 • Obsah 500 ml.
 • 18ks v kartonuH290 
 • Môže byť korozívna pre kovy
Chémia kalafuna 50g
Skladom

Chémia kalafuna 50g

Cena 2,90 €
Dostupnosť: 4 Skladom
 • Kolofónia s tavidlom 50g GRAND,
 •  kovová miska
 • Pre profesionálov.
 •  Uzatvárateľná miska.
 • Obsahuje prímes taviva MTL408H317
 •  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • P280 - Používajte ochranné rukavice
Lepidlo elektrovodivé 9ml Wire glue
Skladom

Lepidlo elektrovodivé 9ml Wire glue

Cena 9,90 €
Dostupnosť: 3 Skladom

Elektricky vodivé jednozložkové lepidlo určené na vytvorenie elektricky vodivých spojov.

• Rýchle - žiadne zahrievanie ani spájkovanie
• Jednoduché - pre rýchle a jednoduché opravy
• Spoľahlivé - trvalý spoj
• Pre AC a DC obvody
• Vysoko vodivé
• Bez obsahu olova
• Má dobrú priľnavosť k bežným materiálom používaným v elektrotechnike.
• Je vhodné pri opravách elektrických a elektronických zariadení.
• Umožňuje elektricky vodivo spájať prvky na ťažko prístupných miestach, nahrádza spájkovanie.
• Vylučuje prehriatie prvkov konštrukcie.
• Umožňuje vytvoriť plošnú elektricky vodivú vrstvu, čiastočne ohybné elektricky vodivé spoje, plošné spoje.
• Teplotné rozmedzie použitia: -18°C…83°C
• Objem: 9ml
• Farba: čierna